Vattenkikaren

Bild p Sargassosn‰rje
Vår största alg

Flerårigt
primärskott

Fortplantning

Sommar- och
vinterutseende

Tolerans

Ursprung och
utbrednings-
historia

Sargassosnärjets
resa till Sverige

Etablering i
Sverige och
Danmark

Etablering och
utveckling i
Kosterområdet

Utvecklingen
längs svenska
västkusten

Utvecklingen längs svenska västkusten

Resultaten från en undersökning av den geografiska spridningen av brunalgen sargassosnärja i ett antal sökområden längs den svenska västkusten 1996 redovisas på följande sida. Förutom data över utbredning har även data rörande populationsstorlekar och växtsubstrat insamlats. Resultaten har jämförts med data från en liknande basinventering utförd 1993.
   Fastsittande plantor har påträffats från norska gränsen och ner till Träslövsläge i mellersta Halland, vilket är en expansion på ca 100 km åt söder under perioden 1993-1996. Plantorna i de sydligaste farvattnen var fertila och visade inga utseendemässiga avvikelser jämfört med material från Bohuslän.
   I etableringsskedet var det främst platser i ytterskärgårdarna som koloniserades av sargassosnärja. Plantorna har sedan 1993 spritt sig längre in i innerskärgårdarna men fortfarande saknas rapporter om fynd av sargassosnärja i vattensystemen innanför de stora öarna, Orust och Tjörn. I Göteborgs södra skärgård är både antalet platser med sargassosnärja och individantalet fortfarande lågt, även om antalet platser dubblerats.
   Hallandskusten uppvisar en mycket oregelbunden utbredning, med partier i de norra delarna inom vilka sargassosnärja ej påträffats, vilket står i kontrast till en mycket kraftig etablering runt Väröhalvön. I anslutning till kylvattenutsläppet vid Ringhals kärnkraftverk finns de kraftigaste nu kända bestånden i Sverige. Stora mängder drivande plantor förekom 1996 i farvattnen runt Väröhalvön och de där etablerade bestånden utgör en spridningskälla för den övriga hallandskusten.
   Uppdykandet av sargassosnärja och den snabba expansionen längs den svenska västkusten utgör en av de mest dramatiska och iögonfallande förändringarna av vegetationsbilden i tångbältet i modern tid. Sargassosnärja har etablerat sig och blivit en permanent medlem av algfloran vid vår kust. Fortfarande är mycket okänt om vad som händer i de miljöer som koloniseras, om andra organismer konkurreras ut, till vilka områden som sargassosnärja kommer att sprida sig, eller om arten innebär ett hot mot Östersjön.    

Sida 8 av 9

Nästa sida

Sargassosnärja     Mer fakta     Andra namn 
Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson