Vattenkikaren Fakta
Men situationen är inte enkel eftersom det är olika typer av plankton som blommar i olika områden längs våra kuster. Man har exempelvis sett att ett minskat fosforutsläpp i vattnet kring Stockholms skärgård har gjort att de blågröna bakteriernas tillväxt har minskat, men samtidigt har då istället kväveöverskottet i vattnet ökat genom att man har koncentrerat sig på att minska fosforutsläppen. Kväveutsläppen hamnar nu istället längre ut i skärgården och där har man då kunnat se en ökad produktion av växtplankton.
    En ökad mängd blågröna bakterier ökar också andelen av kvävefixering. Slutsatsen blir alltså att i Stockholmstrakten borde man rikta in sig på att minska fosforutsläppen, för att minska blågröna bakteriers blomningar, och minska kväveupptaget något.
    Man kan även resonera så att om man i stor skala minskar fosforutsläppen så pass mycket att fosfor blir den begränsade faktorn för växtplankton och fintrådiga alger så kommer de inte att kunna tillväxa hur mycket som helst, även om stora halter kväve finns i vattnet. Att minska utsläppen av fosfor anses vara tekniskt enklare och blir billigare än att minska utsläppen av kväve. Utsläppen av fosfor kommer ju i huvudsak från avloppsvatten och reningsverken kan förbättra sin fosforreduktion genom att använda sig av kemisk fällning.

Åtgärder inom jordbruket

Den tidigare diskuterade flytgödseln som produceras vid djurhållning ställer ju till övergödningsproblem. För att begränsa mängden kväve som läcker ut borde flytgödsel spridas först vid början av odlingssäsongen så att de växande grödorna kan ta upp det kväve som sprids ut. Om man lägger flytgödsel på barmark är det viktigt att man plöjer ner det.
    Man skulle även kunna jäsa flytgödsel för att framställa metangas, som kan användas på gården som en energikälla. Problem med flytgödsel kan också minska om efterfrågan blir mindre på de produkter som produceras vid den här typen av djurhållning.
    En överdriven användning av konstgödsel kan leda till att kväve och fosfor läcker ut från åkermarken. Det är viktigt att man anpassar mängden konstgödsel som man sprider ut efter hur mycket som växterna kan ta upp. Men det kan vara svårt att sprida ut lagom mängd konstgödsel och man tenderar att ta till i överkant för att gardera sig att man inte sprider för små mängder.
    I ett modernt jordbruk som specialiserat sig på en enda gröda ligger marken i träda under vintern. Då saknas växter som kan ta upp den överblivna mängden kväve som ligger kvar i jorden.
Föregående sida Sida 23 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson