Vattenkikaren Fakta
Övergödd vik från ovan 21 kB
Dessa gynnade alger får ett överflöd av näring och ljus. Mellan 30 % och 50 % av den totala grundbottenarealen i Västra Götalands län kan i slutet av sommaren vara täckta av ettåriga grönalger. Mest alger finns i norra Bohusläns vikar.
    De grunda vikarna utgör en viktig länk mellan land och hav t.ex. genom att de fungerar som födoplats för en del fåglar, som även lever en del av sitt liv på land. De utgör även viktiga födo- och uppväxtplatser för våra kommersiellt viktiga bestånd av torsk och olika plattfiskar, t.ex. rödspotta.
    Vegetationens sammansättning har stor betydelse för fiskfaunan och för de bottenlevande djuren. Men till följd av ökad övergödning, med tillhörande utbredning av de fintrådiga algerna, har artsammansättningen förändrats i dessa ekosystem. Man har sett att plattfiskbeståndet har minskat då nästan en tredjedel av fiskarnas uppväxtplatser inte längre är tjänliga, framförallt har unga rödspottor drabbats. Man antar även att beståndet av kustnära torsk drabbas då torskens födoplatser minskats.
    Det är inte enbart död av olika bottenorganismer som följer i övergödningens spår. Vissa organismer kan dra nytta av den ökande mängden föda så länge det finns tillgång till syrgas på bottnarna. Arter som ökar i antal vid övergödning och ökad utbredning av fintrådiga alger är ål och strandkrabba.
Föregående sida Sida 18 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson