Aquascope

Fakta

 

Honor utvecklas till hannar!

År 1991 upptäcktes för första gången i Nordsjön imposex d.v.s honor utvecklar hanliga karaktärsdrag som penis och sädesledare. Detta fenomen hittar man ofta nära intensiv sjöfartstrafik och förekomst och omfattning tycks öka med sjöfartsintensiteten. Detta beror på att den mycket giftiga båtfärgen tributyltenn (TBT) läcker från båtskrov. När TBT-baserad färg introducerades för ungefär 25 år sedan hade man aldrig sett symptom på imposex. TBT tillförs båtbottenfärg för att minska påväxt, men har dessvärre även visat sig vara giftigt för många andra organismer. Man har därför infört begränsningar i användandet av TBT och i många länder är det numer inte tillåtet att använda TBT-baserade färger på båtar mindre är 25 meter. Regleringar har bidragit till en minskning av TBT i vatten, havsbotten och i vävnaden hos snäckor. Vattnet tillförs dock fortfarande TBT då gammal målarfärg skrapas av, vid nymålning av större båtar och genom att havsbotten läcker. För att ytterligare minska förekomsten av TBT i den marina miljön krävs därför att man upphör att använda TBT-baserad båtbottenfärg även på större fartyg. En annan källa till TBT-förorening är dumpning av förorenade muddermassor. Områden som ligger intill både dumpplatser och tunga sjöfartsleder kan därför få förhöjda TBT-halter från bägge källor.
   TBT orsakar att manliga könshormoner ansamlas i organismen vilket kan göra honorna sterila och medföra att de eventuellt dör. Populationer med långt fortskriden imposex förväntas därför domineras av äldre hannar. Skador till följd av TBT har påvisats i över 100 snäckarter i olika delar av världen. Det är också troligt att även andra djurgrupper påverkas och att TBT kan föras vidare högre upp i näringskedjan.

TBT - inte enda orsaken?

För att studera sambandet mellan TBT och imposex har man i laboratorium utsatt valthornssnäckor för olika koncentrationer av TBT. Unga snäckor utvecklade imposex på ett dosrelaterat sätt d v s vid låga TBT-koncentrationer uppvisar få snäckor imposex och vid höga TBT-koncentrationer uppvisar många snäckor imposex. Äldre snäckor visade inga tecken på imposex trots att man fann en dosrelaterad ökning av TBT-halten i kroppen. Äldre valthornssnäckor är därför troligtvis mindre känsliga för TBT än unga snäckor. Imposex har även observerats på platser där man inte uppmätt TBT i vattnet. Penisbildningen beror i detta fall troligtvis på att sediment och föda lagrat TBT, men inga sedimentanalyser har genomförts. TBT-förekomst behöver inte vara enda förklaringen till att valthornssnäckor utvecklar imposex, andra orsaker kan vara övriga tennföreningar, etanol, koppar eller miljörelaterad stress.

Endast mindre symptom i Sverige

I Sverige har man funnit imposex i 23-50 % av honorna beroende på var man genomfört undersökningarna. Man har dock endast hittat mindre utvecklade symptom på imposex d.v.s en antydan till penis. Imposex har här inte fortskridit så pass långt att snäckorna blivit sterila och fortplantningen har troligtvis inte påverkats.
   På Tjärnö marinbiologiska laboratorium pågår idag intensiv forskning för att finna ett miljövänligt medel som hindrar påväxt på båtskrov. Lyckas man med detta har man gjort den marina miljön och dess organismer en välgärning.

Föregående sida

Sida 11 av 15

Nästa sida

Levnadssätt

Vad äter den

Fortplantning

Parasiter

Föroreningar

Fiske av
valthornssnäckaValthornssnäcka     Mer fakta     Andra namn
Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 2000   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson