Vattenkikaren Fakta
Den största delen av näringsämnen i Västerhavet förs in från Nordatlanten norrifrån och från Engelska kanalen söderifrån, samt från södra Östersjön via nordgående strömmar genom Öresund och Bälten. De största mängderna av n&näringsämnen som påverkar Västerhavet kommer alltså inte från Sverige, men områdena närmast kusten påverkas lokalt av tillförsel från våra floder och avrinningsområden. Detta gäller även för Östersjön där länderna i öster och söder bidrar med de största belastningarna av näringsämnen till Egentliga Östersjön.
Källor till näring 4 kB
De näringsämnen som bidrar mest till övergödningen av haven runt Sverige tror man är kväve och fosfor. De viktigaste svenska källorna till dessa belastningar anser man är jordbruk, avloppsreningsverk och nedfall från atmosfären.


Näringsämnen från jordbruket

Den största delen av näringsämnen som belastar havet kommer från jordbruket. Vid intensiv djurskötsel är stallgödsel en restprodukt som uppfattas som ett problem och som man vill bli av med till lägsta pris. Stallgödsel innehåller bl.a. kväve i form av nitrat och ammoniak. Det mesta av stallgödseln sprids på fälten som flytgödsel. Men som en vätska täpper den till jorden snarare än att förbättra den som vanligt stallgödsel gör. Flytgödseln kan även sköljas ur jorden på fälten och hamna i grundvattnet eller föras till floderna och tar då näringsämnen med sig. Till slut hamnar näringsämnena i havet.
Föregående sida Sida 11 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson