Vattenkikaren Fakta
Om en art störs eller slås ut kan det innebära att också en viktig funktion försvinner, utan att den ersätts av någon annan art. Skulle t.ex. blåstången försvinna eller minska mycket i Östersjön skulle detta få katastrofala följder för de myriader av småkryp som lever i direkt anslutning till blåstången.
    På liknande sätt som i Västerhavet ser man hur fintrådiga grönalger ökar i Östersjön. De "kväver" andra makroskopiska alger, t.ex. blåstången, vilket får stora ekologiska effekter. En massiv tillväxt av grönalger gör också klippor och andra strandområden obehagliga att vistas i.
    I ett eget fönster kan du få upp en bild som sammanfattar övergödningens effekter i havet.

Vad man kan göra - vägar till en hållbar utveckling

Rent bad 28 kB
Vi kan göra det både trevligare att bada och lättare att överleva för många organismer genom att minska övergödningen.
I den eländes bild som målats upp i texten hittills verkar det kanske som att en hopplös situation råder. Visserligen har den stora kväve- och fosforbelastningen orsakat stora skador och förändringar på ekosystemen längs våra kuster. Men det finns saker man kan göra - och som görs - för att förbättra situationen. Åtgärder görs i stora perspektiv i form av politiska beslut och internationella överenskommelser. Vidare kan man som enskild individ och medborgare göra saker och agera för att havet får en bättre miljö.
Föregående sida Sida 21 av 28 Nästa sida
En härlig utflykt?
Problemen och förhoppningarna
”Det var bättre förr!”
Havsvattnet och lösta salter
Havet rör sig
Kustvattnen ligger oss nära
Vad är eutrofiering?
Källor till övergödning
Hur de fria vattenmassorna drabbas
Hur grunda vikar drabbas
Vad kan man göra?
Algskörd

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson