VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi

Goda och dåliga år

För de klippstrandsarter som har ett planktoniskt spridningsstadium finns det två saker som kan ha stor inverkan på hur vanliga de blir på olika ställen:
(1) Antalet individer av olika arter på ett visst område påverkas av hur många individer som överlever färden till området och
(2) hur väl de kan etablera sig vid framkomsten.
Det är många som dör på vägen. Många individer förs t.ex. så långt bort från kusten att de aldrig hamnar på en klippstrand där de kan etablera sig. Åter andra blir uppätna på vägen. Det är t.ex. många larver som är en viktig föda för planktondjur och fiskar.
   De flesta larver måste vistas ute i vattnet tillräckligt lång tid - för att de skall hinna äta och utvecklas tillräckligt - innan de kan fästa sig på ett hårt underlag och leva bottenliv. När en larv är färdig för att fästa sig på botten brukar den noga undersöka om platsen är lämplig. Ögonblicken kring bottenfällningen är ofta kritiska. Då är det många larver som dör. Först och främst skall de hitta en ledig yta som ger rätt stimuli för att de skall kunna omvandlas till sitt bottenlevande stadium. Sedan skall de också klara av den stora omvandling av kroppen som det innebär att förändras från en frisimmande larv till en fastsittande individ. Även om allt går väl så här långt måste individen också klara sig ett bra tag på den nya platsen innan den har vuxit - och producerat tillräckligt många larver - för att åtminstone några skall klara sig tills även de blir vuxna.
<A HREF="../../arter/mollusca/prosobra/gastveli/gastve.mov">[Se sn&auml;cklarven simma! 941 kB]</A> Cypris-larv 4 kB
I filmen till vänster syns en snäcklarv. Den simmar omkring och fångar föda så att den kan växa till en fullt utvecklad bottenlevande snäcka. Till höger syns en larv av havstulpan (cypris). Den har blivit så stor och välutvecklad att den söker efter en plats på botten där den kan fästa sig och omvandlas till sitt vuxna stadium. Bägge larverna är förstorade genom mikroskop.


Föregående sida Sida 39 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson