VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi Andra skillnader mellan platser vid havet är att kusterna kan vara mer eller mindre uppbrutna av långa och smala vikar, så att de bildar fjordsystem, eller av öar, så att de bildar skärgårdar. Dessutom ligger vissa klippstränder vid öppet hav, medan andra ligger mer instängda, och på vissa platser dominerar flata skär medan branta stup är vanliga på andra. Ytterligare skillnader kan vara att på vissa platser blåser vindar oftast mot kusten, medan de på andra oftast är riktade från kusten. Dessutom finns olika organismer på solsidan av öar jämfört med de mer skuggiga sidorna.

Organismernas livscykler

Organismerna i havet kan föröka sig på flera olika sätt. Ibland är förökningen könlig - ibland är den könlös. Förökningen kan dessutom möjliggöra en kraftig spridning och kolonisering - men den behöver inte göra det. Att olika organismer har olika livscykler, och att olika processer påverkar de olika stadierna, kan därför ha avgörande betydelse för artsammansättningen på stränder.
    Blåstång har en förhållandevis enkel livscykel. Många andra alger har en komplicerad så kallad generationsväxling där två eller tre generationer följer på varandra, innan samma typ av stadium återkommer. De olika generationerna har ibland olika utseende och växlingarna mellan vissa generationer sker med hjälp av sporer, medan andra växlingar sker mer hjälp av ägg och spermier. De arter som har tunga och klibbiga sporer och ägg sprids dåligt vid förökningen. Trots detta kan även dessa arter ibland spridas väl genom att delar av, eller hela plantor, driver iväg och ger upphov till bestånd på andra platser.
    Djur kan också ha ganska komplicerade livscykler, och vissa har larver som lever flera veckor ute i vattnet. Andra djur saknar frisimmande larvstadium.
    Organismernas spridningsförmåga har inte bara betydelse för var de kan finnas utan också på vilket sätt de kan anpassas till olika miljöförhållanden. God spridningsförmåga kan motverka att det uppstår specialanpassningar till lokala miljöförhållanden. Liten spridning kan däremot göra det möjligt att lokala bestånd har speciella egenskaper, som fungerar bäst i den lokala miljön.

Föregående sida Sida 38 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson