VattenkikarenFakta
Klippstrandsekologi
Den stora dödligheten i de olika faserna av klippstrandsorganismernas liv gör att många miljoner förökningskroppar måste produceras varje generation, för att en population skall kunna bestå. Denna stora produktion kan spela en viktig roll för variationen och föränderligheten av livet på klippstränder. Vid de tillfällen då dödligheten är liten för vissa organismers förökningskroppar kan de etablera sig i stora mängder över stora områden. Detta kan t.ex. ske då det finns gott om föda för en viss typ av larver. Då kan ovanligt många av dem snabbt växa tillräckligt för att övergå till sitt bottenlevande stadium - innan de har hunnit bli uppätna. Om det är långlivade arter kan de sedan komma att dominera stränderna under flera års tid.
    Du kan övertyga dig om att spridningskroppars överlevnad och utvecklingstid kan ha stor betydelse för hur vanliga olika arter är genom att utföra vår räkneövning.
    Vart larver transporteras är också viktigt. Oberoende av om det är få eller många larver som överlever planktonfasen är det stora skillnader i hur många larver som anländer till olika platser.
Olika vattenpaket innehåller olika mängder larver och det kan ofta vara tillfälligheter som avgör om strömmar och vågor för en svärm med många larver till en viss plats. Enbart skillnader i hur många larver som kommer till olika platser kan därför förklara varför vissa arter bara dominerar på vissa stränder. Vi känner inte till den relativa betydelsen av spridning av sporer, befruktade ägg och larver för hur vanliga olika klippstrandsarter är på olika stränder. Med hjälp av vetenskapliga experiment skulle man kunna avgöra hur stor betydelse förökningskropparnas spridning kan ha jämfört med andra faktorer som t.ex. fysikaliska och kemiska förhållanden på stranden, samt konkurrens och predation. Strandskata 7 kB
Strandskatan äter av havets organismer på de flesta typer av havsstränder.

Föregående sida Sida 40 av 52 Nästa sida
Klippstränder är fantastiska!
Zonering och
fläckvis förekomst
Djur som
sitter fast
Modulbygge
Variation och förändring
Vattenstånds-
växlingar
Vågexponering
Både klippor och stenar
Sött och salt vatten
Geografi, klimat och historia
Organismernas livscykler
Organismernas påverkan på varandra
Energi och materialflöden

Hem    Innehåll    Inspiration    Fakta    Samarbete  

© Vattenkikaren 1998   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson