Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 Akvakulturens miljöfrågor

De miljöproblem som idag är förknippade med akvakultur är

Dessa problem är främst förknippade med fiskodlingar. De intensiva moderna fiskodlingarna är monokulturer och drivs ofta i stor skala. De kräver tillsatser av resurser som tas från ett stort område, både land och hav. Resurserna består bl a av foderpellets, yngel, rom, kemikalier och energi. Foderpellets tillverkas ofta av fisk som fångats i ett annat hav samt jordbruksprodukter från land. Kemikalierna används för att hålla fiskarna friska. Mycket av de tillsatta resurserna kan inte tas om hand av den odlade fisken utan går rakt igenom odlingen och ut i havet. Avfallet från en fiskodling består av restfoder, restkemikalier och fiskens avföringsprodukter.
    De tydligaste kortsiktiga effekterna av den intensiva odlingen är utsläpp av suspenderat material och närsalter. Omgivningen påverkas i olika grad beroende av odlingens placering, produktionsvolym, använd teknik samt av om förädlingen är förlagd till odlingsplatsen.
    Miljöpåverkan kan minskas genom en förändring av fodrets sammansättning, en uppsamling och återanvändning av avfallet, en kombination mellan olika odlingsformer (integrering) eller av användning av föda som finns naturligt i vattnet.
    För mussel- och algodlingar är förhållandena annorlunda och problemen inte så stora. Eftersom inget extra foder eller kemikalier tillsätts undviker man problemen med spridning av sjukdomar samt tillförsel av närsalter utifrån. Det pågår forskning om mussel- och algodlingar till och med skulle kunna vara positivt för miljön i vissa områden.

 

Sida 6 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson