Vattenkikaren

Introduktion

Olika odlingar

Avsikten

Historia

Vilka arter

Miljöfrågor

Odling av
blötdjur

Odling av
blåmusslor

Odlings-
metoder

Miljöfrågor

Hot

Giftiga
musslor?

Livsmedel
(recept)

 Olika typer av odlingar

Man skiljer på extensiva och intensiva odlingar. I den extensiva odlingen växer fisk eller andra djur eller alger i dammar, laguner och sjöar, där de utan tillsyn utnyttjar den föda som normalt finns i vattnet. De intensiva odlingsformerna förekommer mest de industrialiserade delarna av världen och kräver mer utrustning och mekanisering. De odlade organismerna matas med foder framställt av produkter från jordbruk och hav som sedan torkats och pressats samman till pellets i en fabrik. Man odlar i tankar, silor, burar eller nätkassar. Vanligast är de halvintensiva odlingsformerna där man t. ex. kontrollerar hur organismerna förökar sig eller har utfodring i naturliga vatten. Dessa former kräver stora manuella arbetsinsatser och är vanligare i utvecklingsländer.
    Man skiljer också på monokulturer och polykulturer. Monokultur innebär odling av en enda art. I polykulturer odlas flera arter tillsammans. Monolkulturerna dominerar de intensiva odlingarna medan polykulturer är vanliga i extensiva eller halvintensiva odlingsformer.
    Med integrerad odling menar man antingen polykulturer eller odlingar som samordnas med närliggande jordbruk, industri eller avlopp eller kombinationer av dessa. Genom att samordna odlingen med landverksamhet kan man ta till vara på restprodukter, näringsämnen och spillvärme. De integrerade odlingarna har likheter med processer och funktioner som finns i det naturliga ekosystemet och kan på så sätt bidra till positiva effekter för omgivningen.

Sida 2 av 18


Hem    Innehåll   Inspiration    Fakta    Samarbete  
© Vattenkikaren 1999   Tjärnö marinbiologiska laboratorium, Strömstad
Bo Johannesson | Martin Larsvik | Lars-Ove Loo | Helena Samuelsson